Việt Nam làm gì giữa sân chơi ASEAN 2.500 tỷ USD

Thương mại, đầu tư, lao động... tự do hóa được xem là cơ hội lớn cho Việt Nam khi cộng đồng kinh tế ASEAN vừa được thành lập, song cũng là thách thức lớn khi trình độ hội nhập chưa thể đáp ứng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment