Từ điển Oxford chọn biểu tượng mặt cười là ‘từ của năm’

Biểu tượng mặt cười đang khóc đã vượt qua các đối thủ để trở thành từ của năm 2015, theo bình chọn của từ điển Oxford. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment