Thưởng hội đồng quản trị nên bắt đầu từ đâu?

Theo đó, đại hội cũng nóng lên những chất vấn về tổng thù lao HĐQT, BKS, BĐH xoay quanh vấn đề tỷ lệ trích thưởng và trích dựa trên kết quả kinh doanh đạt được hay tổng chi phí của công ty. Đa phần tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế của các DN... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment