Quản lý bệnh viện "bằng tay"!

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý bệnh viện (BV) là quy định bắt buộc và là tiêu chí đánh giá BV vì mục đích cao nhất là sự an toàn cho người bệnh. Song thực tế cho thấy nhiều nơi chưa chú trọng điều này, thay vào đó là cách quản lý BV còn theo kiểu thủ công. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment