PlayStation 4 có thể được dùng trong cuộc tấn công Paris

Các bằng chứng mới nhất cho thấy, các tên khủng bố trong cuộc tấn công Paris đã sử dụng máy chơi game làm phương thức liên lạc. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment