Paris có bị cháy thiêu hay không?

Đó là câu hỏi mà lúc này có thể đặt lại một lần nữa không chỉ bởi dân thành phố Paris. Nhìn lại quá khức để thấy Paris không dễ bị khuất phục. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment