Nguy cơ từ nợ khủng của doanh nghiệp Nhà nước

Trong khi số nợ phải trả tăng mạnh, doanh thu của các DNNN tăng không đáng kể và lợi nhuận lại giảm, theo báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment