Người thông minh chọn iPhone

Cụ thể là ở Alaska (với 66%), Montana và Vermont chiếm phần lớn số người dùng iPhone. New Mexico (41%), Iowa và Delaware là những địa điểm có doanh số bán iPhone tính theo bình quân đầu người thấp nhất. Hơn nữa, Chitika còn chỉ ra rằng sự giàu có... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment