Một tuần nữa bắt đầu sửa chữa cáp AAG

Đến ngày 5/5, tàu sửa chữa mới có thể tiếp cận vị trí xảy ra sự cố và bắt đầu khắc phục sự cố sau đó 2 ngày. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment