Máy game Sony được nhóm khủng bố ở Paris dùng để liên lạc

Nhóm khủng bố đã sử dụng PlayStation 4 và mạng game PlayStation Network để trao đổi thông tin, lập kế hoạch tấn công nhằm tránh bị theo dõi như hình thức liên lạc thông thường.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment