Lộ trình nâng lương đảm bảo tăng đồng thời vào tháng 5/2016

Theo ý kiến giải trình của Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội, việc tăng lương sẽ được thực hiện cùng lúc, với mức tăng tương ứng 8% và 5% cho các đối tượng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment