Kỳ I: Thực phẩm biến đổi gen có an toàn không?

GMO tốt hay không tốt? Nếu tốt thì ở điểm nào và nếu không tốt thì cũng ở điểm nào? Đây hoàn toàn là những câu hỏi định tính vì nó còn tùy thuộc vào bạn đứng ở đâu. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment