Khủng bố Paris và trách nhiệm của Facebook

Vụ khủng bố ở Paris cho thấy, Facebook đang đóng vai trò là người tạo ra những câu chuyện mang tính toàn cầu và quyết định mức độ quan trọng của nó. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment