Không thể để lỡ thêm cơ hội tăng tốc nào nữa

- Thưa ông, bài học nào từ giai đoạn đổi mới 30 năm qua mà ông cho là cần được quan tâm hơn cả? - Một là, quá trình thực hiện nghị quyết vào cuộc sống phải rất nhanh, để sau 5 năm giải quyết được cơ bản vấn đề như lạm phát, thiếu lương thực giai... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment