Hội nghị Ngoại vụ 19: Đổi mới đối ngoại địa phương chủ động, sáng tạo

Tại Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định con người có ý nghĩa then chốt trong tiến trình hội nhập quốc tế của các địa phương. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment