Hai học viên cầm đầu 200 người trốn trại cai nghiện ở Vũng Tàu

Kế hoạch được lên trước đó một ngày, lợi dụng trong giờ lao động sản xuất đông người, nhóm nghi can cầm đầu đã kích động gần 200 học viên bỏ trốn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment