Hai bộ đổ trách nhiệm trong lãng phí xây dựng

Bộ trưởng Xây dựng nói công trình xây xong không có người sử dụng thuộc trách nhiệm bộ kế hoạch trong khi Bộ trưởng BVinh đến lượt mình nêu trách nhiệm quản lý của bộ chủ quản. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment