‘Gia đình trị’ ở Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải

Một trong những lo ngại nhất của tình trạng gia đình trị tại Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam (VMS-SOUTH) là hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp Nhà nước này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment