Diện mạo nội các của Donald Trump

Là tổng thống đầu tiên chưa hề có kinh nghiệm chính trường, ông Donald Trump phải dựa vào một bộ máy nội gồm các nhân vật chuyên nghiệp để vận hành nước Mỹ hiệu quả. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment