Điểm bỏ phiếu nóng lên từng phút trên khắp nước Mỹ

Không khí ngày bầu cử nóng lên từng phút trên toàn nước Mỹ, có điểm bầu cử phải kéo dài thời gian bỏ phiếu sau khi bị gián đoạn bởi một số sự cố. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment