Dân ca ví, giặm – câu chuyện bảo tồn sau vinh danh

Tồn tại dưới hình thức truyền khẩu, ví, giặm - di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận - đang dần mai một vì khó khăn trong công tác bảo tồn.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment