Đại gia khủng nhất Đông Dương: Có hàng ngàn ngôi nhà ở Sài Gòn

 Những cánh đồng của ông Huyện Sỹ cứ thẳng cánh cò bay, có đi cả tuần cũng chẳng hết nên vì đó là tài sản nên ông vẫn phải trông nom. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment