Chủ tịch nước có quyền đề nghị trưng cầu ý dân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment