CEO làm việc không lương

Tên tuổi các CEO trong Fortune 500 thường đi kèm với mức lương khủng, nhưng trong một vài trường hợp, họ lại chính là những người nhận lương thấp nhất công ty, Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment