Bức tường ngăn người nhập cư hơn 50 tỷ USD của Trump

Donald Trump cần hơn 50 tỷ USD để mua vật liệu xây dựng và trả lương lao động nếu muốn xây bức tường dài 1.600 km để chặn người nhập cư như tuyên bố khi tranh cử. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment