Bộ trưởng Tài chính hứa đòi 34.000 tỷ đồng nợ thuế

Khoản nợ của các doanh nghiệp đủ khả năng trả nhưng chây ỳ được Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cam kết thu hồi trước Quốc hội. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment