Ai được sử dụng tang vật tịch thu?

Tang vật có thể được chuyển giao cho cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng vào mục đích công vụ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment