5 năm, ngân sách cho giáo dục tăng 92.500 tỷ đồng

Từ năm 2013 đến nay, quy mô chi ngân sách cho giáo dục luôn tăng về số tuyệt đối, từ 155.604 tỷ đồng năm 2013 đến 248.118 tỷ đồng năm 2017. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment